Author Archives: admin

การทดสอบแบบไม่ทำลาย ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอล พี เอ็น (ประเทศไทย)

  บริการทดสอบแบบไม่ทำลาย (Nondestructive testing) ทีมผู้ตรวจสอบทุกคนที่มีความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ ทั้งระดับ ๑, ๒ และ ๓ ตามมาตรฐาน ASNT เพื่อรองรับงานตรวจสอบแบบไม่ทำลายแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ได้แก่ การตรวจแนวเชื่อมของชิ้นงาน เหล็กแผ่น ชิ้นส่วน อุปกรณ์ หรือ โครงสร้างประเภทต่างๆ เช่น ถัง ภาชนะความดัน ใบพัด ท่อ สะพาน เป็นต้น โดยมีการทดสอบทั้ง Visual Test, Ultrasonic test, Magnetic Particle test, Liquid penetrant test, Radiography , Ultrasonic thickness measurement, Feritscope

บริการงานวิเคราะห์โครงสร้างทางโลหะวิทยาและเคมี

ห้องปฏิบัติการทดสอบให้บริการงานวิเคราะห์โครงสร้างทางโลหะวิทยาและเคมี อย่างเช่นการทดสอบหาปริมาณเฟสเฟอไรท์ หรือวิเคราะโครงสร้างหาค่าต่างๆกันไป เช่น ตรวจวัดขนาด ของเกรนในโลหะ อีกทั้งยังมีการทดสอบเกี่ยวกับการกัดกร่อนแบบต่างๆในโลหะและนอกจากนี้ยังมี บริการทดสอบหาส่วนประกอบทางเคมี ด้วยเครื่องวิเคราะห์ที่สามารถนำออกไปตรวจสอบนอกสถานที่ได้ และให้ผลที่ถูกต้อง แม่นยำ ไม่ต่างจากการทดสอบด้วยเครื่องสเปกโตรมิเตอร์ทั่วไป

บริการทดสอบเชิงกล ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย)

บริการทดสอบเชิงกลในงานเชื่อม บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการทดสอบทางกลในงานเชื่อม เพื่อตอบสนองงานทดสอบของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น การทดสอบทางกลในแนวเชื่อมเพื่อการยอมรับช่างเชื่อม(WQT), การทดสอบทางกลในแนวเชื่อมเพื่อยอมรับกระบวนการเชื่อม (WPS, PQR), การทดสอบทางกลเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของลวดเชื่อม (Electrode test) ซึ่งในการทดสอบ เราสามารถทดสอบได้ทั้ง Tension Test, Charpy Impact Test, Bending Test, Hardness Test รวมถึงการทดสอบเกี่ยวกับโครงสร้างจุลภาค และโครงสร้างมหภาค ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เที่ยงตรงและแม่นยำ ด้วยผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญสูง และผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี จึงมั่นใจได้ว่าจะได้ผลการทดสอบที่ถูกต้อง และแม่นยำ บริการทดสอบเชิงกลในชิ้นงานทั่วไปที่ไม่ใช่งานเชื่อม บริการทดสอบทางกลในงานที่ไม่ใช่งานเชื่อมเพื่อตรวจสอบหรือยืนยันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้กับลูกค้าทั่วไป เช่น การทดสอบแรงดึงของเหล็กแผ่น เหล็กเส้น ท่อ โบลต์ น็อต สลักเกลียว หรือข้อต่อต่างๆ รวมทั้งการทดสอบทางกลเพื่อขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย จำนวน ๑๒ มาตรฐาน ได้แก่ มอก.๒๐, มอก.๒๔, มอก.๕๒๘, […]