เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท Metallurgical Research Center ( Thailand) Co.,Ltd. (LPNMRC)

 

            บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอล พี เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบภายในบริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2538 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วิเคราะห์ทดสอบตามขอบข่ายการทดสอบทางด้านเชิงกล ด้านส่วนประกอบทางเคมี และการทดสอบแบบไม่ทำลาย ต่อมาได้เปิดให้บริการแก่องค์กรภายนอก ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2546 ภายใต้ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)

            อีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง 10 มกราคม 2551 บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอล พี เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ได้ขยายศักยภาพเปิดทำการบริการงานทดสอบวัสดุโลหะทั่วไป วัสดุโลหะในชิ้นงานเชื่อม การทดสอบแบบไม่ทำลาย และการทดสอบส่วนประกอบทางเคมี ด้วยทีมงานที่มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่มากกว่า 10ปี ในการวิเคราะห์ทดสอบเป็นมืออาชีพ ทั้งในด้านคุณภาพของผลการทดสอบและการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว

           บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอล พี เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่พร้อมด้วย เครื่องมือวัดทางมาตรวิทยา ทางด้านมิติ และเครื่องทดสอบที่ทันสมัย ให้ค่าการวัดที่ถูกต้อง แม่นยำ ผ่านการสอบเทียบตามมาตรฐานของข้อกำหนดการสอบเทียบ มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ อีกทั้งยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

           ด้วยศักยภาพที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอล พี เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด มีความหลากหลายในด้านงานทดสอบ ด้วยมาตรฐานระดับระหว่างประเทศระดับประเทศและระดับภูมิภาค ตามวิธีการทดสอบที่ถูกต้องตามขอบข่ายการทดสอบตามมาตราฐาน อาทิ เช่น ASTM, JIS, BS EN, ISO ได้รับงานจากสถานบัน,องค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่างๆ โดยเน้นการบริการที่มีคุณภาพ รวมถึงการให้ผลทดสอบที่ถูกต้องแม่นยำรวดเร็ว ด้วยความเป็นกลาง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเสมอ